Algemene voorwaarden

De op deze website getoonde informatie wordt door Le Bagage Lederwaren Alkmaar, KofferCorner.nl, met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Le Bagage Lederwaren Alkmaar verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Le Bagage Lederwaren Alkmaar worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

1. Algemene bepalingen
1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Le Bagage Lederwaren Alkmaar, KofferCorner.nl, gevestigd aan de Breedstraat 4 te Alkmaar. Le Bagage Lederwaren Alkmaar, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 62601385. Het BTW-registratienummer van Le Bagage Lederwaren Alkmaar, is: NL002096026B11. Email: info@KofferCorner.nl
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Le Bagage Lederwaren Alkmaar, h.o.d.n. KofferCorner.nl en derden (“koper”) via de internetwebsite van KofferCorner.nl (“www.KofferCorner.nl”) gesloten overeenkomsten.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op het geheel van activiteiten, communicaties en transacties die verband houden met of tot stand komen door middel van de site van KofferCorner.nl, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele algemene of specifieke voorwaarden van derden zijn slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 
2. Koopovereenkomst
2.1 Offertes en aanbiedingen van KofferCorner.nl kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de site zijn weergegeven.
2.2 Via de site KofferCorner.nl kunnen artikelen gekocht worden. De overeenkomst ten aanzien van deze producten tussen KofferCorner.nl en de koper komt tot stand – en deze algemene voorwaarden zijn daarmee van toepassing – doordat de koper de bestelprocedure zoals vermeld op de site doorloopt volgens de aangegeven instructies en het bestelformulier verstuurt.
2.3 Koper is gerechtigd een overeenkomst kosteloos te annuleren voordat KofferCorner.nl met de uitvoering hiervan is begonnen.
2.4 Koper heeft gedurende 15 werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden zonder opgave van redenen en het product op zijn kosten aan KofferCorner.nl te retourneren. De verzendkosten die gemaakt worden om het artikel te retourneren, zijn voor rekening van de klant. KofferCorner.nl zal binnen 20 dagen nadat door koper een beroep is gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen het door koper betaalde aan deze restitueren.
Voor zover door KofferCorner.nl diensten worden geleverd kan ontbinding van de overeenkomst met betrekking tot deze dienst plaatsvinden binnen 15 werkdagen na de eerste dienstverlening. In geval van ontbinding van een dergelijke overeenkomst dient de koper te betalen voor de diensten tot het moment van ontbinding.
Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling in geval de producten beschadigd zijn.
2.5 Alle opgaven door KofferCorner.nl van prijzen, specificaties en / of andere aanduidingen van producten en / of diensten op de site, worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. KofferCorner.nl kan echter niet instaan voor de juistheid hiervan of het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. KofferCorner.nl is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.

3. Prijzen
3.1 De op de site aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen maar zonder verzendkosten.
3.2 Bij samengestelde aanbiedingen geldt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.3 KofferCorner.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en/of volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande heffingen van een overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het genoemde vergelijkbaar zijn. Deze Prijsverhogingen zullen niet plaatsvinden na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Of tenzij de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.4 KofferCorner.nl kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Overeengekomen prijzen gelden slechts met betrekking tot reeds afgesloten overeenkomsten.

4. Levering
4.1 De vermelding van leveringstermijnen op de site, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van leveringstermijnen zal KofferCorner.nl in overleg treden met de koper. Indien de leveringstermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden, biedt KofferCorner.nl aan de koper de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen, indien de koper van deze mogelijkheid gebruik maakt, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 dagen na ontbinding door KofferCorner.nl aan koper worden terugbetaald. KofferCorner.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
4.2 Indien KofferCorner.nl, door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet kan voldoen aan haar leveringsverplichting, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van deze overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 1 maand hebben zowel KofferCorner.nl als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.
4.3 Bij levering binnen Nederland zullen er geen verzendkosten in rekening worden gebracht.
4.4 Indien we pakketten retour krijgen omdat deze niet af te leveren zijn wordt er voor een tweede levering € 10,- extra in rekening gebracht.

5. Betaling
5.1 De koper zal de door hem krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.
5.2 Het eigendom van door KofferCorner.nl eventueel reeds voor ontvangst van betaling aan koper geleverde producten gaat pas op koper over indien koper al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan KofferCorner.nl is verschuldigd, aan KofferCorner.nl heeft voldaan. Het risico van reeds geleverde producten gaat echter reeds over op koper op het moment van levering.
5.3 KofferCorner.nl heeft de volgende betalingsmogelijkheden: Betaling vooruit, IDEAL, Mister Cash, Visa/Mastercard.
 
6. Klachten en garanties
6.1 De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde producten en diensten te onderzoeken of KofferCorner.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden KofferCorner.nl terstond, doch uiterlijk binnen 60 dagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt KofferCorner.nl geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
6.2 De garanties die door KofferCorner.nl worden gegeven met betrekking tot geleverde producten en diensten staan vermeld op de site.
6.3 De rechten van koper zoals die voortvloeien uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zullen door KofferCorner.nl worden gerespecteerd.
6.4 KofferCorner.nl zal er zorg voor dragen dat wensen, vragen en problemen van kopers met betrekking tot producten en/of diensten tijdig worden onderzocht en dat redelijkerwijs de benodigde stappen worden genomen om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

7. Privacy
7.1 KofferCorner.nl respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.
7.2 Persoonsgegevens zullen door KofferCorner.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan KofferCorner.nl, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
7.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd voor zover dit voor KofferCorner.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

8. Copyright
8.1 KofferCorner.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.
Bepaalde verwijzingen op de site kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden en waarover KofferCorner.nl geen controle heeft. Aangezien KofferCorner.nl geen invloed heeft op de wijze waarop de informatie op de site door de gebruiker respectievelijk koper wordt benut, is KofferCorner.nl niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.
8.2 De woord- en beeldmerken alsmede foto’s logo’s en teksten die gebruikt en vertoond worden op de site mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KofferCorner.nl niet door derden gebruikt worden.
8.3 Een eventuele aansprakelijkheid van KofferCorner.nl jegens de koper uit hoofde van een afgesloten overeenkomst is beperkt tot maximaal het door koper aan KofferCorner.nl uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. KofferCorner.nl is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.

9. Geschillenregeling
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Klachtenprocedure Indien je een klacht hebt over door ons geleverde apparatuur en/of diensten dan horen wij dat graag. KofferCorner.nl streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om je klacht op te lossen. Je kunt je klacht melden bij de klantenservice van KofferCorner.nl.
De klantenservice is op de volgende manieren bereikbaar:

-Per e-mail: info@KofferCorner.nl.
-Per Telefoon 072-5126966 bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur. En zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.
-Per post: KofferCorner.nl , Breedstraat 4, 1811 HG , Alkmaar

Winkelwagen0
Er zijn geen artikelen in uw winkelwagen.
Verder Winkelen